ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของการละเล่นไทย เป็นการละเล่นที่มีในกลุ่มสังคมท้องถิ่น ในอดีตมีกีฬาพื้นบ้านต่างๆให้เล่นมากมายตั้งแต่รุ่นก่อนๆจนกระทั่งถึงรุ่น ปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ซึ่งแต่ก็น้อยกว่าในสมัยก่อนมากเพราะสมัย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามามากจึงทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยได้เล่นกันนัก กิจกรรม การเล่นของสังคม เป็นกิจกรรมนันทนาการหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคม โดยมีรากฐานมาจากความเป็นจริงแห่งวิถีชีวิตของชุมชนที่มีการประพฤติปฏิบัติ สืบทอดกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน การละเล่นแสดงออกด้วยการเคลื่อนไหวกริยาอาการเป็นหลัก อาจมีดนตรี การขับร้องหรือการฟ้อนรำประกอบการเล่น มีจุดมุ่งหมาย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในโอกาสต่าง ๆ การละเล่นบางชนิดได้รับการถ่ายทอดสืบสานต่อกันมา และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องจนมีลักษณะเฉพาะถิ่น ดังนี้การละเล่นพื้นบ้านจึงเป็นผลิตผลอันเกิดจากความคิดและจินตนาการของ มนุษย์ย่อมสะท้อนถึงโลกทัศน์ ภูมิธรรม และจิตวิญญาณของบรรพชนในท้องถิ่นที่ได้ถูกหล่อหลอมจนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาอัน ทรงคุณค่าและได้กลายเป็นมรดำวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของประเทศชาติการละเล่น นับว่ามีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นของเด็กและของผู้ใหญ่ล้วนแสดงออกถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ https://youtu.be/8puoRa6VPuo

ความสำคัญ

ความสำคัญของการละเล่น การละเล่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ ทุกชาติทุกภาษา ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใด การละเล่นทำให้มนุษย์ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด จากงานในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นยังเป็นการเสริมสร้างกำลังกายให้แข็งแรง ลับสมองให้มีสติปัญญาแหลมคม มีจิตใจเบิกบาน สนุกสนานร่าเริง ทั้งยังทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นในหมู่มวลมนุษย์ การละเล่นมีมาแต่สมัยใดไม่มีใครกำหนดแน่นอนได้ เพียงแต่สันนิษฐานกันตามประวัติศาสตร์เท่านั้น

การละเล่นพื้นบ้านไทย

การละเล่นพื้นบ้านไทย การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะการละเล่นของเด็ก ๆ จะได้รับความนิยมมาก ในสมัยก่อนเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะเล่นโดยไม่ต้องสอน การละเล่นพื้นบ้านมีประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ภาคใด เพราะการเล่นทำให้เด็กได้เคลื่อนไหว ฝึกความคล่องแคล่วว่องไว ฝึกความอดทน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกการสังเกต มีไหวพริบ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน การเล่น ถือเป็นหัวใจสำคัญของเด็กๆ ปัจจุบันโรงเรียนควรนำการละเล่นพื้นบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับการเรียนรู้ โดยเฉพาะการละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านควรเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านไว้อย่างรู้กาลเทศะ คุณรู้จักการให้และรับและช่วยพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เติบโต คลายความเครียด   ผู้อำนวยการ โปษะกฤษณะ (2522) สรุปคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย โดยแบ่งเป็น คุณค่าทางวัฒนธรรม สังคม และภาษา ได้ดังนี้ของวัฒนธรรมการละเล่นของเด็กไทยมีลักษณะที่บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของเด็กได้อย่างชัดเจน ได้แก่1. เสริมสร้างสุขภาพของคุณให้สมบูรณ์2.พัฒนาทักษะด้านต่างๆให้เติบโต เช่น ความสามารถในการใช้สายตาในการสังเกต ทักษะยนต์3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น ฝึกสมอง ออกกำลังกายให้มีไหวพริบ ฝึกฝนการทำนายทางสังคม3.1 การละเล่นของเด็กไทยสะท้อนภาพสังคมไทยในมุมมองต่างๆ เช่น ความเป็นอยู่ อาชีพ เป็นต้น3.2 การเล่นส่งเสริมบุคลิกภาพของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ มีความสามัคคี ในหมู่คณะ เมื่อโตขึ้น […]