การละเล่นพื้นบ้านไทย

การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยเฉพาะการละเล่นของเด็ก ๆ จะได้รับความนิยมมาก ในสมัยก่อนเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ที่จะเล่นโดยไม่ต้องสอน การละเล่นพื้นบ้านมีประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่ภาคใด เพราะการเล่นทำให้เด็กได้เคลื่อนไหว ฝึกความคล่องแคล่วว่องไว ฝึกความอดทน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึกการสังเกต มีไหวพริบ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน การเล่น ถือเป็นหัวใจสำคัญของเด็กๆ ปัจจุบันโรงเรียนควรนำการละเล่นพื้นบ้านมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับการเรียนรู้ โดยเฉพาะการละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้านควรเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านไว้อย่างรู้กาลเทศะ คุณรู้จักการให้และรับและช่วยพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้เติบโต คลายความเครียด

 

ผู้อำนวยการ โปษะกฤษณะ (2522) สรุปคุณค่าของการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย โดยแบ่งเป็น คุณค่าทางวัฒนธรรม สังคม และภาษา ได้ดังนี้
ของวัฒนธรรม
การละเล่นของเด็กไทยมีลักษณะที่บ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของเด็กได้อย่างชัดเจน ได้แก่
1. เสริมสร้างสุขภาพของคุณให้สมบูรณ์
2.พัฒนาทักษะด้านต่างๆให้เติบโต เช่น ความสามารถในการใช้สายตาในการสังเกต ทักษะยนต์
3.ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เช่น ฝึกสมอง ออกกำลังกายให้มีไหวพริบ ฝึกฝนการทำนายทางสังคม
3.1 การละเล่นของเด็กไทยสะท้อนภาพสังคมไทยในมุมมองต่างๆ เช่น ความเป็นอยู่ อาชีพ เป็นต้น
3.2 การเล่นส่งเสริมบุคลิกภาพของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ มีความสามัคคี ในหมู่คณะ เมื่อโตขึ้น เด็กเหล่านี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติอันเป็นค่านิยมที่สังคมพึงปรารถนา
ภาษา
บทร้อง เพลงเด็ก ภาษามีคุณค่าทั้งในแง่วรรณกรรมและการสื่อสาร ในแง่วรรณกรรม Sanoitus มีรูปแบบไม่จำกัด ใช้วรรคสั้นและเสียงคล้องจอง ผลที่ได้คือทำนองที่ไพเราะซึ่งร้องเป็นทำนองง่ายๆ มีจังหวะ สอดรับกับการเล่น เนื้อเพลงใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติและสัญลักษณ์ต่างๆ แฝงความหมายที่น่าสนใจ ในแง่การสื่อสารถือว่าเพลงประกอบละคร ได้ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของเด็กโดยไม่รู้ตัว เพราะมีคำคล้องจอง คำถาม คำตอบ และคำที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้เด็กได้สนุกสนานผ่านการสื่อสารทางภาษาด้วย นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความคิดและการสังเกตุ